KaTALoG 1G

FORSALJNINGSVILLKOR

1. Alla f6rsdljningar sker mot kontant be- talning (postfé6rskott eller efterkrav).

2. Emballage debiteras ej.

3. Affar ar avslutad foérst sedan kunden godkant varan. Alla varor expedieras allt- s&4 med full returratt inom 8 dagar fran fakturans datum, f6rutsatt varan dr oan- vand och oskadad. Specialbestallda varor tages ej i retur.

4. Ev. returer far ej belaggas med postfér- skott eller efterkrav.

5. Alla varor packas omsorgsfullt och f6ér skador uppkomna under transport an- svaras ej. OmtAliga artiklar sAsom md6b- ler, armaturer, glas etc. transportférsak- ras av oss i Europeiska Foérsakrings A.B., Kungsgatan 9, Stockholm, som till kun- den utbetalar ersdttning for uppkommen skada. Avgiften harf6r ar omkring 1.00 pr 100.00.

6. Order om 1.000 kr. och daréver expedie- ras fraktfritt. | Gvriga fall betalar kun- den frakten. Denna ar mycket liten, Exem- pelvis, en liten fatéljgrupp om tva fa- téljer och ett bord kostar till Mellansveri- ge meHan 2.00 och 3.00.

7. Denna katalog galler till och med oktober 1951, men ar friblivande och frantager oss all leveransplikt.

8. For att ytterligare nedbringa omkostna- derna levereras samtliga tyngre varor di- rekt fran fabrik.

VIKTIGT MEDDELANDE till vara MOBELKUNDER

Mobeltyger

Alla vara stoppmdébler levereras med bra standardtyger. De dyrare mdblerna férses med tyger som i marknaden kostar mellan 20 och 25 kr. pr meter, en férdel vard att tanka pa. Stora inkop direkt fran fabrikerna

gor att vi kan anvanda tyger av denna kva- litet. Prover pA olika tyger, med vilka vi kan kl4 mGblerna sandes pa beg&aran mot 1.00 i frimarken, som avdrages vid order. Vid

rekvisition av tygprover torde noga angivas

vilka mébler det ar som intresserar, G6nskad tygfarg etc.

De flesta av vara stoppmdébler kunna ock- sA levereras med av kunden insant tyg. Tyg- Atgangen finns d& angiven under respektive artiklar och avser 130 cm, brett tyg. Priset utan tyg angivés inom parentes. Mark fér- delen att kunna fa Edra mébler kladda i just det tyg Ni tankt Er.

Enligt kundens onskan

Ofta anges det i texten exempelvis: "Finns i modrk eller ljus farg"™ eller ""mébeltyg i rost eller grént". Detta betyder att kunden sjalv far valja det som passar bast. Glém darfér inte att utsatta farg, storlek etc. pA de varor Ni rekvirerar.

Transportforsakring

For att skydda vara kunder gentemot transportskador, ombesGrjer vi foérsakring av m6bler och annat brackligt gods. Avgiften harf6r ar c:a 1.00 pr 100.00. Om Ni alltsaé k6per for 200.00 blir férsakringsavgiften c:a

00. Om en sa&ndning skulle visa sig vara skadad, torde kunden of6érdrdjligen anmoda jarnvagen att skriva ut ett intyg om ska- dans omfattning, samt tillsammans med er-

sattningsansprak insanda detta direkt till forsakringsbolaget, Europeiska Foérsakrings

A.B., Kungsgatan 9, Stockholm, som diarefter utbetalar ersdttning

Bosattningslan

F6r att hjalpa dem som Amnar satta bo beviljar staten bosdttningsl4n pA 2.000.00 under vissa férutsattningar. Som ett led i va- ra stravanden att pa basta sa&tt betjana vara kunder lamnar vi utan konstnad narmare upplysningar och hjalper Er ocksA med .an- sOkningshandlingar.

+

Skriv till oss s& fort som méjligt efter narmare upplysningar utan kostnad eller kop- tvang.

Specialbestallningar

Om Ni 6nskar nagon modell som inte finns upptagen i var katalog eller en mdbel efter egen ritning, st& vi garna till tjanst med of- fert. Da vara mobler tillverkas i stora serier enligt rationellaste metoder, maste man som regel rakna med avsevard fordyring vid spe- cialbestallning. Under sjalva sdsongerna hést och var kan vi inte mottaga nagra special- bestallningar.

Det ar fordelaktigt att kopa fran oss

1. Ni sparar pengar (som regel kan Ni rak- na med att Ni sparar minst 1/3 av képe- summan).

Ni sparar tid (var katalog har Ni alltid till hands).

3. Ni kan sitta hemma i lugn och ro och valja ut det som passar Er, utan att kanna Er tvungen att kdpa.

4. Ni kan bestalla hem varan och stalla den pA sin plats och fGrst sedan Ni konsta- terat att den blev precis som Ni tankt Er ar k6pet avslutat. (Om nadgon vara mot f6érmodan inte skulle vara till be- latenhet far Ni pengarna tillbaka.)

5. Var kvalitetsgaranti och vart motto: full belAtenhet eller pengarna tillbaka, ger dubbel trygghet At Ert k6ép.

“UR ETT BREV FRAN EN KUND ATERGER VI:

..»."om nAgon fGrut sagt at mig att kopa pa postorder, hade jag skrattat &4t honom. Likval ar detta min andra order och jag maste sdfga att jag ar fullt néjd. Jag raknar med att ha sparat Sver 300 kr. pA detta satt...”

Dagligen far vi fran belAtna kunder mot- taga bevis f6r uppskattning av var stravan att leverera goda varor till lagsta pris,

Var nya katalog, som vi harmed 6ver- lamnar ar inte pA nagot satt markvardig. Den innehAaller kort och gott ett urval sma- landska kvalitetsmébler och andra bosatt- ningsartiklar, som vi kan leverera till yt- terst férmanliga priser.

Genom intim kontakt med langt specia- liserad smalandsk industri och synnerligen liten fértjanstmarginal, baserad pa_ stor omsattning, kan vi salja till priser, som erkant ar landets lagsta.

Vara goda kvaliteter, praktiska modeller och vara kunders fértroende har naturligt- vis ocksA bidragit till att géra var firma till en valkand och mycket anlitad inkops- kalla f6r bosdttningsartiklar.

| hést staller vi ut vara artiklar pa Sve- riges stoOrsta massa, S:t Eriksmassan i Stockholm, dar allmanheten sjalv kan se det formanliga i vara erbjudanden och med ett betydligt ut6kat antal fabriker som helt eller delvis arbetar f6r var rakning star vi val rustade att mdta den kommande sa- songen.

Hégaktningsfullt IKEA

KVALITETSGARANTI

Fér att ytterligare S6ka tryggheten at va- ra Kunder, levereras fr. o. m. 1/9 1950 samtliga mdébler med kvalitetsgaranti och aes med var garantietikett (se omsla- get).

Denna innebar att varje leverans ar nog- grant kontrollerad med hansyn till mate- rial, konstruktion och utf6rande. Darf6r ga- ranterar vi: Basta material enligt anvis- ningar, hallbar konstruktion och férstklas- sigt uftorande.

F6r sakerhets skull: Kop Edra mobler med var kvalitetsgaranti.

. : ; —\ , = Ps Ps PP > > .

-

Nr2 FaAatéligrupp “Inga” ar ett gott exempel pA vad smalanning- arna kan géora till hyggligt pris. Tillverkad av prima bjork i ljus eller mérk polering, férstklassig stoppning med krollsplint och vadd och med bra médbeltyg i rost eller grén grundton. Rekommenderas. N2F Fatélj med 12 resdrer i sitsen och tva ganger avsydda (mjuka) kanter och bandresdrer i ryggen som 4r indelad i falt med silkesnoddar. Tygatgang 1,4 meter. Sitsbredd 52, djup 56, hdjd 83 cm.

Pris komplett med tyg 61.00

Pris med kundens tyg 49.50

4 Ikéa Agunnaryd

ok. gRIS NI BLIR FORTJUST I INGA...

Stalten runt sitsarna gér att formen

alltid bibehalles

Nr2S Sittsoffa i samma goda utférande med 24 resarer i sitsen och avsydd kant med ‘stalten, bandresarer i ryggen, som 4r indelad oe falt med silkesnodd. Tygatgang 2,8 meter. Langd 140 cm., djup cm. Pris komplett med tyg 136.00 Pris med kundens tyg 112.00 Nr2 Hel grupp, bestaende av tva fatdéljer och sittsoffa. Pris med tyg ...... 254.00 Pris med kundens tyg 209.00

Obs.! Fatéljgruppen "Inga” har helbéjda armstéd i bok utan skarvar.

FOR HEMMETS LUGNA VRA Férniim grupp for héga ansprak

San "Siljan” med Vemofjadrar un- der sina mijuka_ resdrplymaer stoppade med endast prima kroll- splint och vadd pa resarkarna och med behagligt svangd rygzg ar nagot extra for Er som vill sitta verkligt bekvamt. Kraftigt moébeltyg i r6ét, grén, blA eller beige grundton.

Nr3F_ Fatolj ’Siljan’” med kraf- tig stomme av prima bjork har lés resArplyma som vilar pa pri- ma dragresarer. Den figursvang- da ryggen ar inhaéftad med knap- par. Sitsbredden ar 57, djupet 54 och totalhdjden 75 cm. Tygat- gang 1,7 meter.

Pris komplett med tyg .. 99.50 Pris med kundens tyg .. 84.50

Nr3S_ Sittsoffa "Siljan” i sam-

ma goda utférande som ovansta-

ende har en langd av 130 cm.

och med figursvangd rygg. Tyg-

Atgang 3,6 meter.

Pris komplett med tyg 226.00.

Nr3 Soffgrupp ”Siljan” besta- et ne av tvA fatdljer och en sitt- soffa,

Pris komplett med tyg 419.00

MODERNT SOFFBORD... Nr3/l1 "”Siljan” ar ett stilfullt fatdljbord, tillverkat av bjdérk-. Mérk eller ljus polering. Storlek 60X100 cm. Kompletterar soff- gruppen ovan. Pris ...... 47.50

Nr3/2 Som ovan, men tillver- kat av naturfargad alm. Pris endast 55.00

‘Ikéa Agunnaryd

Ikéa Agunnaryd

6

BhsTa AR GOTT WOT

Soffgrupp ’Linné” ar en verklig kvalitetsmdbel, trevligt komponerad med tva olika fatéljer i samma stil. De mjuka resarsitsarna, de behagligt lutande figurryggarna har tillsammans med den héga kvaliteten givit denna grupp dess sarstallning. Extra fornamt mébeltyg i gron, rost, bla eller beige grundton.

Nr 46F Gronlappsfatdlj ’’Linné” tillverkas av prima bjérk i mérk eller ljus pole- ring. De 12 sitsresArerna dSverstoppade med basta krollsplint och vadd, band- resarcrna i ryggen med dess vilsamma lutning gér den mjuk, vilsam och slitstark och stommens eleganta form gér den behaglig ocksa fér ogat. Héjden ar 95 cm., sitsbredden 57 och djupet 56 cm. Tygatgang 2,4 meter. Pris komplett med tyg 144.50 Pris med kundens tyg 108.50

Nr4F_ Fatolj ’’Linné’”’ med léstagbar nackkudde, har figursvangd rygg och lés plyma med mjuk resarkarna inbaddad i basta kroll och vadd. Plyman vilar pa kraftiga vemofjidrar. Totalhdjd 85, bredd 57 och djup 54 cm. Tygatgang 1,9 mtr. Pris komplett med tyg 133.00 Pris med kundens tyg 104.50

Nr4S_ Sittsoffa ’'Linné” i samma goda utférande som nr 4 F. Langd 130 cm. Tygatgang 3,6 meter. Pris komplett med tyg 263.00

Pris med kundens tyg 209.00 Nr 4 Soffgrupp ’’Linné” med | st. fatdélj nr 4 OF, | st. fatélj nr 4 F och soffa nr 4. Pris komplett med tyg 536.00

Pris med kundens tyg 418.00 Nr 4/1 Fatéljbord ’Linné” ar tillverkat av prima bjérk med skiva i alm. Ljus eller mérk polering. Héjden ar 62 cm. och diam. 80 cm. Ett verkligt kvalitetsbord till lagt pris. PHB, ces ivds-geebs 43.50

Nr118 Fatélj Erik har 12 resarer i sitsen och bandresdrer i ryggen och Ar stoppad med prima krollsplint och vadd. De helbéjda armstéden i bok och det férstklassiga utfoérandet kom- mer att gora Erik till en av vara mest salda fatéljer. Hdjd 83, bredd 52 och djup 56 cm. Bra mébeltyg i rost eller gront. Oslagbart pris.

Komplett med tyg endast 58.50

Sitsens avsydda (mjuka) kanter gor att formen alltid bibehalles.

ikéa Agunnaryd 7

SOFFGRUPPEN ’’VERA”’ EN STOR GRUPP SOM MAN TRIVS MED.

Nr 114 Sittsoffan Vera. Den elegant svangda soffan med inbyggda stalten i sitsens avsydda kanter har 32 resarer i sits och bandres&rer i ryggens pipor, som 4dr indelade med silke- snodd. Héjd 80, sitsdjup 56 och langd 150 cm. Tygatgang 5

meter. Férnamt mdbeltyg i rost eller grént. Pris komplett med tyg endast 214.50 Pris med kundens tyg endast 164.50

Gedigen SmalandsmSbel som blivit mycket popular. Se det laga priset.

8 Ikéa Agunnaryd

Nr115 Fatélj Vera. Den svangda’ ryggen i pipstoppning, avdelad med mébelsnodd ar férsedd med mjuka bandresarer och sitsens inbyggda stalten med avsydda kanter gér att formen alltid bibehalles. 12 resdarer i sitsen. Forstklassigt utforande och kliadd i prima médbeltyg i rost eller gr6nt. Tygatgang 3 meter. Hdjd 80 cm och djup 56 cm. En rejal fatélj som rekommenderas. Pris komplett med tyg 96.50 Pris med kundens tyg 66.50

Nr 116 Hel grupp Vera. | sittsoffa och 2 fatdljer. Pris komplett med tyg 398.00 Pris med kundens tyg 289.00

‘—<

Modell ’Singoalla’”’ har lés plyma pa dragfjadrar och hel- - béjda armstéd utan skarvar. Den lésa plyman ar latt att taga bort och rengora.

Nr9F_ Fatélj Singoalla har helbéjda armstéd i bok, moérk eller ljus polering och lés plyma som vilar pa dragfjadrar under jutebotten. Totalhéjd 83, sitsbredd 52 och djup 53 cm. Bra mdbeltyg i rost eller grént. Tygatgang 1,3 meter.

Pris komplett med tyg 51.50 Pris med kundens tyg 41.50

Nr 56 Fatéljbord, lamplig fér ovanstaende grupp med svang- da steg och tidningshylla. Tillverkas av bjérk med skiva i fyra falt och levereras i mérk eller ljus polering. Hoéjd 62, diam. 62 cm. Ett mycket omtyckt bord till lagsta pris.

Pris endast 32.00

Nr 9 Fatéljgrupp "Singoalla” bestaende av 2 st. fatéljer, nr 9 F och ett fatdljbord, nr 56. Levereras komplett med tyg for endast 131.00.

”’Singoalla” —— popular fatéljgrupp extra formanlist.

iIkéa Agunnaryd 9

kor dem som ser pa priset !

FATOLJGRUPP 79:50

For att tillmdtesga dem som vill kopa verkligt billigt ar fatéljgruppen ’’Stella” ett verkligt fynd. Ingen médda har lamnats osparad for att fa kvaliteten sa hog som mdjligt i forhallande till priset.. .

Nr29A_ Stella’ fatoljgrupp 2 fatdljer och | bord. Fatéljerna i omtyckt utférande med utstdende eller svangda armstéd. Tredelad rygg med fast pipstoppning och sits stoppad pa kraftig sadelgjord. Tradelar i mérk eller ljus polering. Sitsbredden 50, djup 52 och totalhéjd 75 cm. Bordet ar tillverkat av bjérk i mérk eller ljus polering med skiva 50X50 cm., elegant skuren i fyra falt. Kladd med trevligt allmogetyg. Hela gruppen kostar endast 79.50

Trevlig fatéljgrupp till landets avgjort lagsta pris.

10 Ikéa Agunnaryd

De inbygeda staltenen gor att formen alltid bibehalles... Nr 26F_ Fatélj ’’Siv” passar bra ihop med vidstaende baddsoffa. Bekvam att sitta i med 12 resarer i sitsen och tva ganger avsydda kanter med _ stalten samt bandresarer i ryggen gor denna fatélj oslagbar till sitt pris. Kan er- hallas i samma tyg som vidstaende soffa. Héjd 80, bredd 54 och djup 55 cm. Tygatgang 1,75 meter. Pris komplett med tyg 79.50 Pris med kundens tyg 65.50

”Siv’ ar praktisk, slitstark och pris- billig.

TILL LANDETS LAGSTA PRIS Tvamans biddsoffa endast 198:—

Trots det ytterligt laga priset ar denna soffa av alltigenom god kvalitet och mycket slitstark konstruktion. Tillverkning pa lépande band g6r att vi kan offerera den till detta laga pris.

Nr 26B_ ”Ulla’’-soffan ar 190 cm. lang, 79 cm. hég och 75 cm. djup. Vid baddning falles stammarna ut c:a 10 cm., sitsen svanges ut sA att undersidan bildar en badd. Den andra utgéres av den nedfallda ryggen, kedjebotten pa tra’ram. Baddarna kommer i samma hédjd. 28 resarer i sitsen och fast stoppning i ryggen. Kladda gavlar och stomme i prima bjérk polerad i mérk eller ljus farg. Tygatgang 4 mtr.

Pris komplett med bra mébeltyg i fargerna rost eller grént endast 198.00

Ikéa Agunnaryd 11

,

3 AS i/

a

——-

Fatéljgrupp ’’Popular’ ar en av vara mest salda grupper. Prima bjérkstommar i mork eller ljus polering och med bra mobeltyg i rost eller grént. Nr 25 Fatolj Popular’ har 12 prima sitsresArer, avsydda (mjuka) kanter markerade med silkesnodd. Ryggen har bandresaérer och mjuka, tva ganger avsydda kanter. Héjd 79, invandig bredd 52 och djup 55 cm. Tygatgang 2 meter. Pris komplett med tyg 89.50 Pris med kundens tyg 71.50 Nr 56 Fatéljbord ar ett trevligt fatéljbord tillverkat av bjérk med svangda stag, tidningshylla och skiva i fyra falt. Diam. 62 cm. och héjd 62 cm. Mérk eller ljus polering. Pris endast 32.00

12 Ikéa Agunnaryd

EN AV DE MEST SALDA...

Lagg marke till vara mattor. De ar slitstarka vackra och prisbilliga.

OMTYCKTA MATTOR HERRGARDSMATTA

Nr79 Herrgardsmatta (se bilden ovan) dr en férmim matta av prima helylle i tatvavd kvalitet med handknutna fransar. Finns i huvudfargerna gra-grén och gr&-rost i diskret médnstring. En slit- stark matta till lAgt pris.

Storlek 170240 cm. Pris 88.50 Storlek 150200 cm. Pris 67.00

HEMSL6OJDSMATTA

Nr 78 Hemslojdsmatta i populart, vackert sniljemdnster och farg- sammansattning. Fornam helyllekvalitet med varp av prima jute- garn. Handknutna fransar. Tjock och kraftig kvalitet. En slitstark matta som rekommenderas.

Storlek 170240 cm. Pris 79.50 Storlek 150200 cm. Pris 59.50

BADDSOFFAN POPULAR Hig i kvalitet Lag i pris

Nr 26 Baddsoffan ”’Popular” ar tillverkad av prima bjérk med synliga delar i mé6rk eller ljus polering, hdjd 80, djup 75 och langd 195 cm., kladd med prima mébeltyg i rost, blatt eller grént och férsedd med 32 resarer i sitsen, som har avsydda (mjuka) kanter med inbyggda stalten. Sitsens undersida som bildar den ena badden ar kladd med prima stjarnbolster. Den andra badden har kraftig kedjebotten och i lddan finns rymlig plats fér sangklader. Baddarna kan skil- jas at. Tygatgang 4 meter.

Pris komplett med tyg endast 238.50 Pris med kundens tyg endast 206.50

Ss $$

Baddsoffan "Popular” kan erhallas i samma tyg som fatolj "Popular’” (nr 25).

Kombinera sjalv

Om det &r nagon fatélj Ni tycker sarskilt myc- ket om och vill ha en annan soffa till den, om Ni onskar en biddsoffa till nagon av fatdljerna i sittsoffgrupperna gar detta mycket val fér sig. Angiv da bara att de olika artiklarna skal] an- vindas i grupp, sa skall vi kla dem med samma tyg.

Just nu ar det mycket populart med olika fa- téljer i samma grupp. Kombinera sjalv ur var kollektion och vi skall géra allt for att Ni skall fA det just sA som Ni vill ha det.

Vara tyger ar av mycket god kvalitet. Om man undantar de enklare reklam- och standardgrup- perna ar samtliga stoppmdbler kladda med ty- ger i 20-kronorsklassen.

Oo ae

For sakerhets skull: Kép méblerna med var kvalitetsgaranti...

Ee

ikéa Agunnaryd 13

FORNAM KARL-JOHAN Stil, elegans och trivsel

Soffgrupp Excellent i lyxutforande, av polerad bjork i alm- eller mahognyfarg. Basta stoppmaterial krollsplint, vadd och tagel. Mjuk och fyllig med resarstoppade sitsar, tva ganger avsydda resarkanter och insydda stalten i framkanten. Kraf- tigt mobeltyg i rost, grén, bla eller beige grundton.

Nr 20 Fatslj, héjd 82, bredd 85 och djup 56 cm. med 12

resarer i sitsen och bandresdrer i ryggen, som Ar indelad i

tre pipor, avdelade med silkesnodd. Tygatgang 3 meter. Pris komplett med tyg 155.00 Pris med kundens tyg 122.00

Fornamt tyg, basta utforande och lagt pris. Kvalitetsgrupp for hoga ansprak.

14 Ikéa Agunnaryd

Nr21 Baddsoffa, héjd 81 cm., sitsdjup 54 cm. och langd 215 cm. Resarstoppad sits .med 32 resarer. Sitsen falles framat och bildar ena badden. Den andra utférd av resar- ram med kedjebotten. Ladan har plats fér sangklader. Ut- fallbara gavlar for baddanordningen, praktisk och omtyckt. Tygatgang 6 meter.

Pris komplett med tyg 290.00

Pris med kundens tyg 230.00

Nr 20/21 Hel soffgrupp, omfattande 2 fatéljer och badd- soffa. Pris komplett med tyg 580.00 Pris med kundens tyg 460.00

SINETTA betyder kvalitet i detalj.. .

tramathaddad badd-

sofa for héga ansprak

’*Sinetta” i fornam stil for behaglig vila.

_ ZF

Baddsoffan ar smiacker i formen som en sittsoffa och rymmer Anda tva fardigbaddade sangar. Fatéljerna med mjuka resarryggar och lés plyma med resarkarna déverstoppade med basta vadd och krollsplint. Tyg i grén, rost, bla eller beige grundton. En kvalitets- grupp som rekommenderas.

Nr 7F_ Fatélj ’Sinetta” ar 80 cm. hédg, 54 cm. djup och 57 cm. bred. Den moderna resarplymAn 4r Jatt att taga bort fér rengéring etc., bekvam att sitta i och ger ett elegant intryck. Resdrerna i ryggen gér de tre piporna indelade med mébelsnodd mjuka och behagliga. Tygatgang 1,9 meter. Pris komplett med tyg 134.00 Pris med kundens tyg 115.00

Nr7S_ Baddsoffa ’’Sinetta” ar 76 cm. hég, 150 cm. lang och med tva st. lésa_resar- plymaer 75X60 cm. Eleganta armstéd i mérk eller ljus polering ger ett behagligt intryck. Tygatgang 3,8 meter. Tvadelad och framatbaddad av basta konstruktion. Pris komplett med tyg 368.00 Pris med kundens tyg 330.00

Ikéa Agunnaryd 15

TVABADDAD DUSCHATELL med plymadyna

Nr119 ’’Ann-Mari’”’ ar en férnaém duscha- tell, som Ar mjuk och behaglig att sitta i och som med ett enkelt handgrepp férvandlas till tvA skéna baddplatser. Tillverkad av prima bjérk i alm- eller mahognyfarg och férsedd med resArplyma och lés pél. Storlek 19080 em. och klidd med prima mébeltyg i rost, gron, bla eller beige grundton. Tygatgang 2,2 meter. Rekommenderas, Pris ...... 278.00

Modern duschatell av hégsta kvalitet.

Nr 119/2 Som ovanstaende fast stoppad pa kedjebotten med prima kroll och vadd. Over- delen uppfalles vid baddning. 2 val tilltagna singar, som férvaras fardigbaddade. Bra mé- beltyg i rost, grén, bla eller beige grundton. Tygatgang 2,2 meter. Pris ........ 173.00

16 ikéa Agunnaryd

Rose Mari i sarklass bland baddsoffor.. .

ROSE MARI en charmant sittsoffa och en praktisk biddmdbel

Nr 117 Baddsoffan Rose Mari ar en gedigen baddsoffa av praktisk konstruktion, som férvarar tva fardigbaddade sangar. Sitsen har akta peerless resArkaArna Sverstoppad med prima krollsplint och vadd. Kladd med bra mébeltyg i rost, blatt eller grént. Synliga tradelar och gavlar, polerade i alm- eller mahog- nyfarg. Tygatgang 3,5 meter. Rekommenderas.

Pris komplett med tyg 278.00

Pris med kundens tyg 244.00

Kompletteringsfatéljer, salda i 10.000-tal

“VIKING” en omtyckt fatélj i den

ligre prisklassen

“INGE” ger vila och avkoppling

Nr 12 Fatélj ’’ Viking” adr forsedd med 9 resarer i sitsen

och fast pipstoppning i

ryggen, som Ar indelad i falt med

mdbelsnodd. Bra mébeltyg i rost och grént och tra i mérk eller ljus polering. Hdjd 75, djup 52 och bredd 50 cm, Kan ocksa erhallas med béjda armstéd. Tygatgang 1,3 meter

(2 st. endast 2 meter).

Pris komplett med tyg endast 36.50 Pris med kundens tyg endast 28.50

Nr 16 Gungfatdlj Inge” i samma utférande som ovanstaen- de, men férsedd med medar. Bra utférande och sensationellt

lagt pris har gjort “Inge’’ mycket popular. Pris komplett med tyg endast 44.50 Pris med kundens tyg endast 36.50

eee oe es Enkla men trivsamma fatéljer som alltid pryder sin plats.

Ikéa Agunnaryd 17

HOG KVALITET LAGT PRIS

POPULAR STICKFATOLJ...

Nr 10 Fatolj Emma” 4r en praktisk och trivsam arbets-

ee "ie , fatélj, som,varje husmor 6nskar sig. Den ar 85 cm. hég och ae TS" | Modell Exik,'Sr foreedd mod I'2 resiirer i:siteen, av 50 cm. bred och-ar figursvangd i bade sits och rygg. Prima vadd och fiberstoppning. Tyg i rost eller grént rand- eller blomménster. Tygatgang | meter.

sydda kanter, bandresarer i ryggen, som Ar indelad i tre falt. Kan ocksa erhallas med rygg inhaftad med knappar. Stomme i mérk eller ljus polering. Stoppad med prima vadd

och krollsplint. Héjd 90 cm., djup 58 och bredd 57 cm. Pris komplett med tyg 42.00 Tygatgang 2 meter. Tyg i rost eller grén grundton. Pris med kundens tyg 33.00 Pris komplett med tyg endast 99.50

Pris med kundens tyg endast 83.50 Rejal arbetsfatolj med figursagad stomme.

18 Ikéa Agunnaryd .

Lyxig fat6lj med lés plyma och nackkudde

Nr 101 Modell SM” hr till de stora fatéljerna. Den svangda och fylligt stoppade ryggen ar inhaftad med knappar och férsedd med mjuk nack- kudde. Den dverkladda akta Peerless resArkarnan gér den lésa plyman mjuk och behaglig. De elegant svangda armstéden fullkomnar intrycket av denna kvalitetsfatslj. Héjd 98 cm., djup 53 och bredd 54 cm. Tyg- atgang 2,2 meter. Klaidd i kraftigt mébeltyg i rost, bla eller grén farg. En i allt férstklassig faté]j till landets lagsta pris.

Pris komplett med tyg endast 124.00

Pris med kundens tyg endast 97.50

Kvalitet i detalj Peerless’ resarkarna pa akta Birofjadrar.

OMTYCKT SYPUFF Landets lagsta pris

Nr 151 Sypuff ar en mycket trevlig kom- pletteringsmébel, snart sagt oumbarlig i var- je hem. Férsedd med syskrin, uppdelat i fy- ra fack och rymlig férvaringsplats. Locket stoppat och uppdelat i sex falt. Kladd med bra mébeltyg i rost eller grént.

Pris komplett med tyg endast 22.50

Ett kop fran Ikéa ar alltid en god affar.

Ikéa Agunnaryd 19

Pa toppen av modern sittkomfort

20

Fatélj MK lanceras av

‘Ikéa Agunnaryd

Modern lansfatolj av hégsta kvalitet

Fatolj ’*MK”’ representerar det basta svensk médbelindustri kan uppvisa, Den ar mjuk och behaglig att sitta i och ger full vila At hela kroppen. Rekom-

menderas till dem som 6nskar nagot extra i fraga om stil och kvalitet.

Nr 22 Fatolj "MK” ar en stor och be- kvam lansfat6lj, 100 cm. hég och 70 cm. i sitsbredd. Sitsen ar férsedd med 13 resarer, Gverstoppade med basta mate- rial, kroll, tagel och vadd, och ryggen har bandresarer, inhaftade med knap- par. Den mjuka nackkudden, de ele- gant svangda Gronlapparna och de stoppade armstéden fullkomnar dess stil och bekvamlighet. Extra prima mé6- beltyg i rost, grén, bla eller beige farg. Tygatgang 3,2 meter.

Pris komplett med tyg 207.00 Pris med kundens tyg 167.50

oss vid arets S:t Eriksmiissa i Stockholm

Modell VILMAN var mest salda mébel

Nr 42 Dubbelottoman, tillverkad av prima bjérk och fur. Bonad i bjérk- eller valnétsfarg. Overbiddens kedjebotten forstarkt med 11 stycken kraftiga resArer och underbadden forsankt i ladan, som har god plats fér sangklader. Denna rullas ut och féres upp jamsides med den andra badden, sa att bada baddarna kommer i jamnhéjd. Storlek 4480190

em. En verkligt gedigen och praktisk mdbel som rekommen-

deras. Pris endast 55.50 Nr 43 Som ovanstaende, men med resarférstarkning i bada baddarna. Pris 62.00 Nr 44 Som ovanstdende, men utan resarférstarkning. Pris 49.00

—E ViLman och VILson ar moderna, praktiska och prisbilliga.

BATTRE VILA

pa vara omtyckta ottomaner...

VILSON allt mer populir...

Nr 46 Duschatell Vilson. Av samma gedigna konstruktion som bredvidstaende nr 42, men Sverbadden ar stoppad med krollsplint och vadd och kliadd med prima bolstervar. Denna duschatell har blivit mycket omtyckt och Ar i férhallande till kvaliteten ytterst prisbillig. Overbadden dr férstarkt med 11 st. resdrer. Rekommenderas,

Pris endast 74.50

Nr 46/B Samma som ovanstaende men med bada baddarna stoppade och kladda. Nyhet fér sasongen. : Pris endast 89.50

iIkéa Agunnaryd 21

Anita” resarsang med akta Peerless resar- karna, ouppnadd i styrka och hallbarhet!

22 Ikéa Agunnaryd

*

MAN SOVER BATTRE I ”ANITA” | resarsiingar med lis gavel

Anita” ar hdstens stora nyhet, efterlangtad av alla som vill ha en verkligt god sang. Hela sangen ar byggd av Peerless’ valkanda resarsystem, som gor att kroppen alltid intar en naturlig stallning. Ni tillbringar 1/3 del av Ert liv i sangen. Det kan vara vart ett par tior extra att fa en sang som Ni verkligen trivs med.

Nr 40 Resarsangen ’’Anita” dr tillverkad av akta Peerless resdrer med underrede av bjork och fur. Stoppad med prima vadd och dverkladd med basta bolstervar. Storlek 80X190 cm. En

kvalitetssing som rekommenderas. Pris 98.50 Nr 40/1 Gavel till Anita” tillverkad av bjérk, bonad i mérk eller ljus farg. Passar till tva sangar (se illustrationen). Pris 42.00

MODELL ”*STOCKHOLM”

Luxidés sittsoffa med tva

goda biiddar Framatbiddad

Tva lésa resarplymaer med avsydda kanter Sverstoppade med basta vadd och krollsplint gor modell Stockholm bekvam att sitta i och den praktiska framatbaddade konstruktio- nen dar de bekvama sangarna forvaras far- digbaddade léser sangproblemets bada hu- vudkrav.

Nr8&S_ Baddsoffa Stockholm ar 76 cm. hég, 150 cm. lang och resaérplymaerna ar 75X60 cm. Overstoppade armst6d och tradelar i ljus eller moérk polering. Tygatgang 5 m. Kladd med basta tyg i 30.00-klassen i rost eller grént. Rekommenderas.

Pris komplett med tyg 435.00 Pris med kundens tyg 345.00

Ke Z TREVLIG TURISTSANG oe -Siarnrn x Z ZN ~ AV GOD KVALITET

° we Pr aden ee oo -_-

—a

Nr 129 Turistsang ”Lassi’” ar en valgjord sang som man ligger bra i och som tar ringa plats dA den inte anvandes. Tillverkad av bjérk i naturpolering och férsedd med prima kedjebotten. Hopfallbar, Stor- lek 75190 cm. En bra sang till lagt pris. Pris endast 24.50

En Ikea-kund g6r alltid en god affar.

Ikéa Agunnaryd 23

ty. .

? »* ty i

“agit i

* et sae PP tans

_

= Ow a

-

“RITA” SKAPAR TRIVSEL I ERT SOVRUM...

Singkammarmibel i modern stil

Rita” utmirkes framst genom sitt moderna snitt och gedigna utforande. Det laga priset Ar en annan av ’’Ritas” manga férdelar. Kan erhallas antingen 1 alm-, bjork-, mahogny- eller valnétsimitation eller lackerad i valfri farg med upplaggning.

Rekommenderas.

Nr 50/B_ Byra ar en treladdig byré med lads och vackert béjd skiva och gavlar. Storlek 9543 och 68 cm. hég. Pris 71.00.

Nr50/C_ Siang, I-mans fristaende med ett invandigt matt av 81195 cm. med elegant svAngda gavlar. Pris 73.00.

Nr50/D Nattskap férsett med lada och elegant svangd skiva och fack. Storlek 50X32X55 cm. Pris 33.00.

Nr 50/E Stol med svangt ryggstéd och stoppad sits med rost eller grént tyg. Pris komplett 27.00.

Nr50/F Taburett, storlek 5037 cm. Stoppad och kladd med bra mébeltyg i rost eller grént. Pris komplett 19.00.

Nr 50/G_ Resarram till sing nr 50/C. Pris pr styck 11.00.

Nr 50 Rita hel sangkammarmébel, bestdende av | byra, 2 sangar, 2 resar- ramar, 2 nattskap, | stol och | taburett. Pris komplett endast 346.00.

Nr50H_ Rita kedjebottnar, passande till ovanstdende sang. Pris pr styck 16.50.

Nr50/L Samma som ovanstdende men med férstarkning. Pris pr styck 29.00.

Nr 50/M_ Resarram. Storl. 19080 cm., stoppad med 36 st. resarer. Pr st. 76.50.

For sakerhets skull KOP MOBLERNA MED VAR KVALITETSGARANTI.

bill

POPULART NATTSKAP till lagt pris

Nr137 Nattskap, tillverkat av naturfar- gad alm i storlek 57X40X30 cm. och forsett med rymligt skAp och tva hyllor. Ett valgjort och bra nattskap som rekom- menderas.

.Pris endast 34.00

Nr 137/B Som ovan, men tillverkat av prima bjérk i alm- eller mahognypolering.

Pris endast 31.00

Nr 137/C Sdsom ovanstdéende men tillver- kat av prima fur i moérk eller ljus polering.

Pris 24,50

Ikéa Agunnaryd 25

26 Ikéa Agunnaryd

—_—

SOVRUMSMOBELN ”PRINSESS”

Fér hégsta ansprak...

Sovrumsmébeln ”Prinsess” ar en fornam representant for smAlandsk stil och kvalitet. Tillverkad helt i alm i vacker adring. De breda sangarna med resarramar, den stilfulla byran med tre rymliga lador och de praktiska nattskapen ar det som gjort denna mébel till nagot extra. MAattuppgifter: Sang, invandigt matt 91192 cm., bakstam 67 cm. hég, framstam 55 cm. Byran ar 67 cm. hég, 105 cm. lang och 42 cm. djup. Nattbordet ar 55 cm. hégt. Sto] kom- plett med tyg i rost, blatt eller gr6nt.

Pris komplett for hela moébeln med resArramar i sangarna

endast 565.00

"Prinsess” pA toppen av svensk mobelindustri.

Ikéa Special, Standard, Extra Kvalitetsmadrasser Ldagsta priser

Nr 88 _ Ikéa Special ar en bra madrass med maskinsOmmad kant och kladd med basta bolstervar. Stoppad med 4 kg. vitmelerad vadd och 4 kg. krollsplint, inhaftad med nop- por. Storlek 80192 cm. Pris endast 26.50

Nr88BIkéa Standard ar en bra madrass som ovanstaende fast i nagot enklare utférande, stoppad med 4 kg. vadd och 3 kg. fiber. En valgjord och bra madrass till oslag-

bart pris. Pris endast 23.50

Nr8sC Ikéa Extra om endast det basta ar gott nog. Med facksydda kanter (samma utf6rande som en tagel- madrass) och stoppad med 8 kg. ren vadd. Facettinhaftad med noppor och basta bolstervar i rand-, blom- eller stjA4rnmonster. Storlek 80192 cm. Rekommenderas.

Pris endast 32.00

Sund sémn pa skéna madrasser, Ikéa, Standard, Special, Extra.

Ikéa Agunnaryd

«

w= Pr. ep an ne . ae x

“Ae

ss ie |

oh

Le ak »

¥ © | r a)

:

~<a Oa Pel TZ. :

A54 4g eoy Vv

a

Wire

vs

Stilfull MATSALSMOBEL. Lagt pris VISTHALL ir var mest salda moébel

’Visthall’” kan erhallas antingen i alm-, bjork-, mahogny- eller valnStsimitation eller malad 1 farg enligt insant prov. Genom det gedigna utforandet och sin prisbillighet har denna mébel blivit mycket uppskattad.

Nr 82 Byffé i storlek 150X50X78 cm. i trevligt utforan- de med beslag och praktisk inredning med tvA lador och hyllor. Pris 109.00.

Nr83 Matsalsbord i storlek 125X80X75 cm. och for- sedd med tva lésa mellanskivor, s& att bordet kan ut- dragas till 185 cm. Ett valgjort och bra bord. Pris 67.00

Nr 84 Linneskap i storlek 120X44X127 cm. Inrett med tvA lAdor nedtill och hyllor. Férsett med eleganta beslag i benvitt. Pris 121.00. :

Nr8S Maébelstol, stoppad och kladd med prima mdbeltyg i rost eller grént. Stabil och bekvam konstruktion. Pris komplett 26.50

Nr 86 Hel médbel, omfattande byffé, bord, linneskap och tvA stolar. Pris endast 346.00.

Obs.! De olika delarna till denna médbel expedieras ocksa separat.

Hl

SANGSKAPET “INGA LILL” Stil Kvalitet Lagt pris

Nri21 En bade praktisk och vacker mdbel som _ ger harlig vila och sparar utrymme, Pa dagen forvaras sang- en, som ar av basta konstruktion med kedjebotten, fardig- baddad i skapet, vilket ar tillverkat av prima bjork i alm- eller valnétsfarg. Storlek 81X46 och 107 cm. hégt. Sang- ens storlek 79190 cm. Pris endast 121.00.

Nri121B Som ovanstdende fast med tvA baddar. Storlek 16046 cm. och 107 cm. hégt. Pris 232.00.

Ikéa Agunnaryd 29

San

ee

Matsalsmoébeln

MARY

Elegant trivsam

valarbetad

Den vackra almen, som framtrader genom den valarbetade glans- poleringen kommer val till sin ratt i denna trevliga matsalsmobel och de vackra falten med friser och intarsia gor den sarskilt vardefull. En stilig och hallbar mébel som fatt fértjant ber6m av sina agare.

Nr 191 Kombinerad byffé och linnekap med silverbackar och rym- ligt inrede fér porslin och linne. 160 cm. langt, 114 hégt och 45 cm. djupt. Las med beslag och vackra inlaggningar. Pris 315.00.

Nr 192 Matbord med skiva 78135 cm. och utdragbart till 185 cm. 75 cm. hégt. Skivan vackert skuren i falt med almrotsfris och gaviar med intarsia. Pris 135.00.

Nr 193. Stol, tillverkad av bjork med ryggbricka i vacker alm med intarsia. Médbeltyg i rost eller grént. Valgjord stol i flott modell. Pris komplett med tyg endast 37.50

Nr 194 - Hel mébel, bestAende av skAp, matbord och 4 stolar. Pris endast 585.00

Trevligt f6rvaringsskap

som hjalper husmor att halla ordning.

Nr 126 Forvaringsskap i storlek 10242110 cm. med 5 st. lador inom hégra dérren och vanstra delen med 2 flyttbara hyllor enligt skiss. Tillverkat av prima bjérk, bonad i alm- eller mahognyfarg. Den praktiska inredningen fér férvaring av silver, linne och porslin ar mycket omtyckt. Rekommenderas.

Pris endast 124.00

Som kund hos oss gor Ni alltid en god affar

Var garanti: Full belatenhet eller pengarna ater.

Ikéa Agunnaryd 31

EKMOBEL i renissansstil

Vidstaende matsalsmébel hédr till det fornamsta svensk médbelindustri kan uppvisa. Tillverkad av mattbonad, antikbehandlad ek med handskurna ornament. Den tunga férnama modellen i rendssans vittnar om god smak och kultur. Det gedigna ut-

forandet bevarar den under generationer.

Nr 185 Matbord, hdjd 75 cm., skivans storlek 80140 cm., kan utdragas til] 190 cm., stilfullt skuren enligt kliché. Pris 204.50.

Nr 186 Kombinerat silver- och linneskap med tre dérrar, Ar inrett med 3 backar

och fyra hyllor. Djup 48, héjd 118 och langd 170 cm. Utsskt vackert. Pris 457.50.

Nr 187 Byffé med tva dérrar, 4r inredd med tva hyllor och en lida: Hoéjd 75, bredd 160 och djup 50 cm. En praktpjas fér hégsta ansprak. Pris 320.00.

Nr 188 _ Stol, stoppad pA sadelgjord och kantsydd. Kladd med bra mébeltyg i rost eller grént med antikspikade kanter. Sitsens storlek 4347 cm. Totalhéjd 96 cm. Tygatgang 0,80 meter. Pris komplett med tyg 69.50. Pris i domestik eller med kundens eget tyg 58.50.

Nr 184 Hel mdbel, bestaende av | st. matbord, | st. kombinerat silver- och linne- skap och 4 stolar, komplett med tyg. Pris 930.00.

Pa toppen av svensk mébelindustri

Observera !

Pa foregdende sidor har vi medtagit nag- ra av vara mest salda méblemang. Dessa expedieras ocksa delade, sa att Ni kan képa en enstaka médbel ur de olika grup-

perna.

Behover Ni EN SANG ETT MATSALSBORD NAGRA MOBELSTOLAR

for att nu ta nagra exempel, kan Ni be- stalla det ur de olika méblemangen, pre-

cis som Ni énskar.

Ni behéver alltsa inte bestalla hela

moblemang.

Ikéa Agunnaryd 33

TRIVSAMMA KOK MED VARA MOBLER

Tvabiddad kékssoffa 73:50

Nr 48 K6kssoffan ’’Eva’”’ av bjérk och fur i storlek 190” 68 cm. Utdragsmodell for tva baddar, som féres upp i jamn- héjd och med ladda fér sdngklader. Sangarna med prima kedjebottnar, den dversta forstarkt med || stycken resarer. Denna praktiska soffa, som med ett enkelt handgrepp fér- vandlas fradn sittplatser till tvA sovplatser, Ar mycket omtyckt och levereras i moérk eller ljus boning. Pris endast 73.50. Nr48B Som ovanstaende men resarférstarkt i bada bad- darna. Pris 79.50.

Nr 49 Som ovanstaende fast med lock av tra och utan ked- jeforstarkning. Pris 85.50.

34 Ikéa Agunnaryd

BATTRE PLATS I KOKET...

Alltfér manga kék lider brist pa férvaringsutrymmen, nagot som i langden blir bade arbetssamt och tidsédande fér hus- mor. Kéksbyffén Rut” med éverskap ar en idealisk och triv- sam mébel fér kéket. 160 cm. hég, 100 cm. bred och 42 cm. djup. | modern~stil med valplanerade utrymmen gor den till husmors idealmébel. Levereras lackerad i valfri farg, eller i bjérk-, alm- eller mahognyimitation. Nr 60 Foérvaringsskapet ’’Rut’”’ se ovan med 2 lador i under- delen, den ena inredd med 3 fack med traknappar.

Pris komplett endast 144.50 Nr 60B Som ovanst. men utan dverdel. Pris endast 94.50.

Kéksbordet “UNIVERSAL”

underlittar arbetet

Biesot SEN

61

Nr 61 ”Universal” kéksbord Ar tillverkat av bjérk med ski- va och tillbeh6r av prima fur. Héjd 75 cm., bredd 70 cm. och langd med klaffar 130 cm. Foérsett med ladda, klaffar, bakbord och tva strykbriden. Bonat i naturfarg och med travit skiva. Ett valinrett och praktiskt kéksbord till standig gladje och nytta for husmor. Pris endast 37.00.

“REDO” tal att granskas med

“*snickareégon’...

62

Nr 62 Kosbord ’’Redo” Ar ett valgjort och bra bord, till- verkat av prima bjérk och fur, bonat i naturfarg med tra-

vit skiva. Bordet Ar 75 cm. hédgt, 70 cm. brett och utfallt 130 cm. langt. Pris endast